Bestuur

 

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Functie
naam
telefoon
Voorzitter R. Woudenberg      Reinder  0548-518309
Secretaris   J. Abbingh               Jannes  06-49596826
Penningmeester T. Bielderman        Tonny   0575-523057
2e Voorzitter  G. Gierveld              Gerrit  0546-574028
2e Secretaris R. Krommendijk      René  06  10648703
2e Penningmeester  D. J. Ten Voorde     Dick  06-30452197
Algemeen bestuurslid  G. J. Beverdam       Gerrit 06-12711485
 

Tijdens de jaarvergadering van 23 maart 2019 werd tussentijds afscheid genomen van onze penningmeester Herman Baan.
Herman werd volkomen terecht bedankt voor het vele werk dat hij voor de ERKV heeft gedaan en voor de prettige manier waarop binnen het bestuur en de vereniging met hem is samengewerkt.
Voorzitter Reinder Woudenberg overhandigde hem daarvoor een enveloppe met inhoud en een bos bloemen.
Herman gaf te kennen niet verloren te zijn voor onze vereniging en daar waar mogelijk zijn steentje bij te zullen dragen.

Redactie/eindredactie clubblad:   J. Wessels     j.wessels@solcon.nl    0546-572977

Webmaster: Fam. Eidhof  E-mail: webmaster.erkvrijssen@gmail.com

Ereleden: H. Schulenburg | J. Schepers | H. Kreijkes
Leden van Verdienste: H. Bergsma | G. Beverdam | F. Busscher

Beheerclublokaal: D.J. Ten Voorde   06-30452197

Bezorging clubblad: J. P. J. Abbingh en A. J. Lankamp

Contributie: Via automatische incasso, Bank: NL97RABO0347361226 of Giro: NL42INGB0003395719

Beëindiging lidmaadschap: voor einde jaar of voor 1 juli bij de eerste secretaris.